Export klantengegevens

Ontvang je graag een export van je klantgegevens?   Vul dan even onderstaand formulier vullen. Kwestie van in orde te zijn met de GDPR-wetgeving. 

Je ontvangt de gegevens binnen 2 werkdagen per e-mail. 


Privacyverklaring bij het aanleveren van klantgegevens door Joyn

      Gelezen en goedgekeurd

Hierna "handelaar" genoemd

Joyn4Local met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 9 bus 3  en met ondernemingsnummer 0665.683.284.

Hierna "Joyn" genoemd.

Joyn is een leverancier van een digitaal loyaltysysteem. Binnen dit loyaltysysteem worden persoonsgegevens verwerkt van alle klanten die Joyn gebruiken in de zaak van de handelaar. De handelaar wenst, mits naleving van de voorwaarden van deze verklaring, een export van deze persoonsgegevens op bovenvermelde datum. 

Joyn is als verwerkingsverantwoordelijke wettelijk* verplicht om aan de export van de persoonsgegevens strikte voorwaarden te koppelen. De handelaar verbindt zich bij het verwerken van persoonsgegevens uitdrukkelijk tot het naleven van alle toepasselijke regelgeving* en zal de persoonsgegevens enkel verwerken op een wijze die verenigbaar is met de bepalingen van de privacyverklaring van Joyn

Joyn registreert elke overdracht van persoonsgegevens en zal deze overdracht meedelen aan de persoon in kwestie of aan de bevoegde overheidsinstanties als deze hierom vragen.

*Wettelijk kader: wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder doch niet beperkt tot de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("WVP"), en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("AVG").